Serveis d’enginyeria

Què més pot oferir TRAMIT-Serveis d’enginyeria?

 • Redacció de Plans Estratègics, Plans d’Acció, Estudis de serveis i optimització de serveis i processos.
 • Projectes d’obra civil, d’urbanització, soterrament de serveis, renovació de serveis.
 • Projectes executius d’edificacions industrials, comercials i sanitàries.
 • Disseny i implantació de processos per a la gestió de residus. Deixalleries, plantes de transferència, plantes de compostatge, MBT (tractament mecànic i biològic)&
 • Gestió, seguiment i supervisió de dipòsits controlats de RSU.
 • Projectes d’instal·lacions (baixa tensió, mitja tensió, enllumenat públic, solar fotovoltaica, solar tèrmica, aigua calenta sanitària, calefacció, climatització, gas).
 • Estudis i projectes hidràulics, (dipòsits, distribucions en alta, en baixa, tractaments específics).
 • Projectes d’automatització amb sistemes microprocessats i/o PLC’s.
 • Legalització de tot tipus d’activitats (comunicacions prèvies, llicències ambientals, autoritzacions ambientals).
 • Direccions facultatives d’obres i coordinacions de seguretat i salut.
 • Gestió d’obra i seguiment econòmic.
 • Serveis pericials d’embarcacions, incendis, riscos diversos, de Comissariat d’Avaries, informes de valoració, informes, pre-risc, informes de pre-compra, inspeccions on -off hire, investigació d’accidents i seguiment de reparacions.
 • Certificats d’eficiència energètica.
 • Inspeccions tècniques en edificis (ITE’s)
 • Homologació de vehicles i reformes
 • Estudis d’eficiència energètica