Serveis Comunitats

Què pot oferir TRAMIT-Serveis d’enginyeria als veïns de la comunitat?

 1. Estudi de consums per a la reducció de la potència contractada. SERVEI GRATUÏT
 2. En el cas que sigui factible, TRAMIT -Serveis d’enginyeria realitzarà totes les gestions necessàries per tal de procedir a la reducció de potència.
 3. Estudi econòmic comparatiu al contractar una altre empresa subministradora d’energia elèctrica. SERVEI GRATUÏT
 4. Inspecció tècnica d’elements comuns (aparcaments, ascensors, serveis comuns). Elaboració d’informe tècnic sobre l’estat de les instal·lacions, on es detallarà que caldria fer per legalitzar completament la instal·lació i així no tenir problemes amb les companyies asseguradores.

Cost: A determinar segons nombre de veïns en la comunitat.

Si la comunitat de veïns decideix tirar endavant amb la legalització, TRAMIT Serveis d’Enginyeria oferta diferents paquets i possibilitats de claus en mà:

 • Redacció de projectes,
 • Emissió de certificats,
 • Tramitacions amb organismes oficials
 • Tramitacions amb les diferents companyies de serveis.
 • Direcció facultativa d’obra
 • Coordinació de seguretat i salut.
 • Direcció d’execució d’obra. Claus en mà. (Es desglossarà les diferents partides d’obra en paquets d’obra contractables, es presentaran diferents pressupostos per tal que la comunitat pugui decidir quin és el que més s’adequa a les seves necessitats). D’aquest manera les obres s’adeqüen estrictament al necessari segons projectem i l’execució es la justa i necessària.

Els costos dels projectes, certificats, tramitacions i gestions s’estudiaran en cada cas.